Samleside: Big 5 på NRK Ekko

Det er stort sett gre­it, det som sies. Men dog.

Odburt og All­port beg­y­nte ikke med 150000 per­son­lighet­strekkbeskrivende adjek­tiv­er, men med ca 18500, som de reduserte til ca. 4500.

Og Big 5 er ikke en test. Big 5 er en mod­ell av per­son­lighet, som blant annet kan brukes til å utvikle tester. Det er ikke bare test­ing jeg er inter­essert i, men per­son­lighet rent generelt. Også slikt som vi ikke vet hvor­dan vi skal måle ennå. 

Hvorfor det lønner seg å bruke personlighetstester ved rekruttering

Du skal ansette noen, og ved­k­om­mende skal gjøre en god jobb. Så du lager en still­ingsan­nonse, leser gjen­nom CV-er, inter­vjuer søkere, sjekker refer­anser, og anset­ter den du lik­er best av de du tror kan gjøre jobben.

Hvor sikker kan du være på at du ansat­te den som duger best?

Con­tin­ue read­ing «Hvor­for det løn­ner seg å bruke per­son­lighet­stester ved rekrut­ter­ing»

Hvorfor er ikke fasettskårene et gjennomsnitt av faktorskårene?

Når skårene dine reg­nes ut, blir de vei­et opp mot resul­tatene til de som alt har tatt testen. (Dette er i seg selv ikke liketil, for­di user­iøse, ufer­di­ge og klart ikke-respres­nta­tive svar må lukes ut.)

Og her er greia: Fasettskårene og fak­torskårene reg­nes ut hver for seg. Det er ikke slik at fak­torskårene er et gjen­nom­snitt av fasettskårene. 

Con­tin­ue read­ing «Hvor­for er ikke fasettskårene et gjen­nom­snitt av fak­torskårene?»