fbpx

Den grundigste og mest omfattende gratis Big 5‑baserte personlighetstesten på norsk.

Kjøp boka signert av Rolf
En liten podcast-serie om personlighet

Big 5

Testen er utviklet av Rolf Mar­vin Bøe Lind­gren. Den er basert på spørsmå­lene fra The Inter­na­tion­al Per­son­al­i­ty Items Pool. Hvis du husker å opp­gi epost-adresse når du tar testen, vil du få tilsendt justerte resul­tater når normer­ings­grunnlaget øker og din skår oppdateres.

Hvem er du? Et veldig enkelt spørsmål!

Noen gode venner

Trenger du noen å snakke med? Er du blitt ekspert på å lese part­nerens behov? Avl­yser du tre­ff med ven­ner og fam­i­liemedlem­mer for­di kjæresten ikke lik­er dem? Noen ganger over­be­vis­er du deg selv om at det er du som bestem­mer, men innerst inne vet du at du lever i et destruk­tivt par­forhold.

Allos er en ideell organ­isas­jon som føl­ger stif­telsesloven. Vi har etablert et behan­dlingssen­ter for avhengighets- og psyki­a­tribehan­dling på Beta­nia Spar­bu. Der er vi god­kjent av Helfo for fritt behan­dlingsvalg. Vi tilbyr døgn­be­han­dling med tver­rfaglig spe­sialis­ert rus­be­han­dling (TSB), avrus­ing og behan­dling for rus og psyki­a­triske lidelser (ROP).