fbpx

Når skårene dine reg­nes ut, blir de vei­et opp mot resul­tatene til de som alt har tatt testen. (Dette er i seg selv ikke liketil, for­di user­iøse, ufer­di­ge og klart ikke-respres­nta­tive svar må lukes ut.)

Og her er greia: Fasettskårene og fak­torskårene reg­nes ut hver for seg. Det er ikke slik at fak­torskårene er et gjen­nom­snitt av fasettskårene. 

Men, spør du kan­skje da, det er jo de samme poen­gene som reg­nes ut? 

Jo, i og for seg. Men noe som f.eks. får uttelling på faset­tnivå, er at spørsmå­lene ikke er rene rep­re­sen­tan­ter for sin fasett. Så det er over­lap­ping mel­lom faset­tene — et spørsmål gir utslag for flere faset­ter, og det får kon­sekvenser for hvor­dan fasettskåren reg­nes ut. 

Den enkleste intu­itive måten å fork­lar dette på, er at fasettskårene ikke beskriv­er hele fak­toren. De er et utvalg, de skal i prin­sip­pet dekke hele fak­toren, men spørsmå­lene er ikke omfat­tende nok til at det fun­ger­er helt i praksis. 

Det er noe av prisen som må betales for å holde antall spørsmål nede. 

Liked it? Take a sec­ond to sup­port Rolf Mar­vin Bøe Lind­gren on Patreon!
Become a patron at Patreon!