Hvem er denne Belbin?

I boka nevn­er jeg såvidt R. Mered­ith Bel­bin. Her er noen ord om ham.

Fir­maet Bel­Bin Asso­ciates er et britisk råd­givn­ings­fir­ma, grunnlagt og ledet av R. Mered­ith Bel­bin. Han er antagelig mest kjent for team­rolle-teoriene sine, men teoriene hans om ledelse er også ganske fascinerende.

I Man­age­ment Teams – Why They Suc­ceed or Fail beskriv­er Bel­bin hvor­dan team­rol­lene ble til – blant annet ved å stud­ere hvor­dan gup­per med forskjel­lige per­son­ligheter løste opp­gaver i en svært avansert vari­ant av brettspillet Monopol.

Bel­bin som organ­isas­jon­ste­o­retik­er er spen­nende i seg selv. Han er ganske uer­bødig, men­er at ledelse ofte er mer i veien enn til nytte og leg­ger stor vekt på at teams med medlem­mer som er inter­essert i og skjøn­ner det de dri­ver med i stor grad kan holde det gående på egen hånd.

Bel­Bin Asso­ciates arran­ger­er sem­i­nar hvert odd­e­tall­sår, og det kan bare anbe­fales. Jeg vil dog advare – selv om sem­i­narene leg­ger vekt på at folk skal bli kjent med hveran­dre, er det ikke som sem­i­narene i HR Norge – Bel­Bins sem­i­nar­er krev­er at deltak­erne har en viss faglig kom­per­tanse. De faglige diskusjonene blir gjerne deretter, og brit­er er veldig glad i men­nesker som mestr­er det å være uenig med stil.

Og apro­pos det. Hov­e­dopp­ga­va mi gikk ut på å under­søke om Bel­bins team­roller kunne beskrives ut fra Big 5. Det kan de, og det gir støtte for at teorien hans har et godt faglig fun­da­ment. Bel­bin leste opp­ga­va mi. og han ble ikke blid.

Han beg­y­nte med å rose den, som brit­er gjør — den var omhyggelig og grundig og faglig og full­s­tendig overflødig.

Folk går rundt og sier (I Eng­land snakker de fak­tisk om Bel­bin, vare­mer­ket hans er stort der) at akk, bare denne Bel­bin hadde vært psykolog.

Så slo han i bordet.

Men jeg er psykolog. Jeg dis­put­erte til dok­tor­grad i geri­on­tolo­gi i 1945. Jeg er bare ikke inter­essert i å beskrive per­son­lighet med åtte des­i­malers nøyaktighet!

I og med at hov­e­dopp­ga­va mi endte med en matrise for å reg­ne om fra Big 5 til Bel­bin, hadde jeg et amatørmes­sig, umod­ent håp om at han kunne være inter­essert i å betale en slant for resul­tatene. Som man forstår var det ikke interessant.

Men etter sal­ven ble han blid igjen, og vi er på god fot. Medar­bei­derne hans er selvsagt inter­essert i å måle per­son­lighet med åtte des­i­malers nøyak­tighet. Han vet at de bruk­er disse meto­dene han mis­lik­er i utvikling av Inter­place, eksper­sys­temet som Bel­Bin Asso­ciates sel­ger. Men han lik­er det ikke.

Liked it? Take a sec­ond to sup­port Rolf Mar­vin Bøe Lind­gren on Patreon!