Samleside: Big 5 på NRK Ekko

Det er stort sett gre­it, det som sies. Men dog.

Odburt og All­port beg­y­nte ikke med 150000 per­son­lighet­strekkbeskrivende adjek­tiv­er, men med ca 18500, som de reduserte til ca. 4500.

Og Big 5 er ikke en test. Big 5 er en mod­ell av per­son­lighet, som blant annet kan brukes til å utvikle tester. Det er ikke bare test­ing jeg er inter­essert i, men per­son­lighet rent generelt. Også slikt som vi ikke vet hvor­dan vi skal måle ennå. 

Petter hos Pia og Psyken

Et dypdykk inn i men­neskers psyke med pro­gram­led­er Pia Ped­er­sen og husp­sykolog Simen Fjell­stad Holm. 

Jeg er ikke helt enig med husp­sykolog Holm om at Big 5 først og fremst dreier seg om svar på per­son­lighet­stester. Big 5 er en svært omfat­tende mod­ell for per­son­lighet. Det første per­son­lighet­stestene i Big 5‑tradisjonen ble utviklet for å teste hypoteser innen teorien. De kom­mer­sielle anven­delsene kom seinere.

Hvorfor det lønner seg å bruke personlighetstester ved rekruttering

Du skal ansette noen, og ved­k­om­mende skal gjøre en god jobb. Så du lager en still­ingsan­nonse, leser gjen­nom CV-er, inter­vjuer søkere, sjekker refer­anser, og anset­ter den du lik­er best av de du tror kan gjøre jobben.

Hvor sikker kan du være på at du ansat­te den som duger best?

Con­tin­ue read­ing «Hvor­for det løn­ner seg å bruke per­son­lighet­stester ved rekrut­ter­ing»